top of page

Algemene voorwaarden & privacybeleid

Toepassingsgebied 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Wondrous Event Design (hieronder vernoemd als Weddings & Events) aanbiedt en bij elke goedkeuring van een offerte. 

 

Prijs 

De prijs opgegeven in de offerte kan niet worden gewijzigd. De prijs kan enkel gewijzigd worden indien de klant een extra service/dienst wil van Wondrous Weddings & Events. In geen andere situatie is een prijsverhoging of verlaging mogelijk. 

Betaling van de facturen 

Het betalen van de facturen dient binnen de 15 dagen te gebeuren na ontvangst van de factuur. Het bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer van Wondrous Weddings & Events: BE75 3631 9590 2351 samen met een mededeling die op de factuur staat vermeld. Wat als de betalingstermijn wordt overschreden?

 • Indien er na 15 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een eerste herinnering zonder incassokosten. 

 • Indien er na 21 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een tweede herinnering en 5 euro incassokosten bovenop het totaalbedrag van de factuur.

 • Indien er na 30 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een derde herinnering en 10 euro incassokosten bovenop het totaalbedrag van de factuur.

 • Indien er na meer dan 30 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een laatste herinnering en 20 euro incassokosten bovenop het totaalbedrag van de factuur. Blijft de factuur dan nog onbetaald? Heeft Wondrous Weddings & Events het recht om de aanvraag te annuleren zonder voorgaande betalingen terug te betalen.

Betaalde voorschotten, alsook het totaalbedrag kunnen/kan niet worden teruggevorderd.

Aansprakelijkheid 

Wondrous Weddings & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten geleverd door andere leveranciers of externe partners. Hiermee wordt bedoeld alle andere diensten/aankopen etc. met betrekking tot het uitvoeren van de diensten aangevraagd door de klant.

 

Annuleringsvoorwaarden 

 • Annuleringsvoorwaarden in geval van overmacht van Wondrous Weddings & Events

  • In geval dat Wondrous Weddings & Events niet aanwezig kan zijn op de huwelijksdag of het (privé)evenement en dit op voorhand wel bepaald was in de overeenkomst. ​In dit geval zijn alle reeds gemaakte betalingen niet terugvorderbaar. Wondrous Weddings & Events zal er alles aan doen om een gepaste vervanging te vinden voor de gevraagde service. 

  • ​Wat verstaan we onder overmacht:​

   • (ernstige) ziekte, hospitalisatie van wedding-en eventplanner of partner.​

   • Overlijden van wedding-en eventplanner, partner of een familielid in eerste graad.

   • Oorlogssistuatie, natuurrampen, pandemie

 • Annuleringsvoorwaarden in geval van overmacht van de klant

  • In geval dat de klant het contract ​vroegtijdig beëindigd, dient de klant geen resterende bedragen meer te betalen. Facturen die reeds opgesteld waren en verzonden waren naar de klant dienen nog wel betaald te worden door de klant. Annulatie omwille van het beëindigen van de relatie wordt niet beschouwd als een geldige reden om het contract te ontbinden. Indien dit gebeurd moet het volledige bedrag zoals in de overeenkomst staat vermeld en alle extra kosten betaald worden.

  • Het bedrag dat reeds betaald is geweest zal in de vorm van een voucher gebruikt kunnen worden binnen twee jaar na de datum van de annulatie. Indien er een prijsverhoging zich heeft voorgedaan tussen de periode van de annulatie en de nieuwe datum dient de klant deze prijsverhoging te betalen of er wordt onderling een andere regeling afgesproken.

​​​

Bij een annulering door overmacht dient de klant Wondrous Weddings & Events zo snel mogelijk in te lichten van de annulering. Dit kan telefonisch op 0489/42.01.79 of via mail wondrousweddings.events@gmail.com.  Ook in geval dat Wondrous Weddings & Events annuleert door overmacht, contacteren zij de klant zo spoedig mogelijk.

 • Annuleringsvoorwaarden zonder enige vorm van overmacht 

In geval van een annulering zonder enige vorm van overmacht kan het bedrag dat reeds werd voldaan niet worden terugbetaald aan de klant. De klant is in dit geval verplicht om het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen aan Wondrous Weddings & Events. 

Bij een annulering zonder enige vorm van overmacht dient de klant Wondrous Weddings & Events zo snel mogelijk in te lichten van de annulering. Dit kan telefonisch op 0489/42.01.79 of via mail wondrousweddings.events@gmail.com

Huurvoorwaarden

Huur je materialen van Wondrous Weddings & Events dan kan je deze materialen huren voor een periode van 3 dagen. Dit is een standaard periode. Dit omvat zowel de ophaling, gebruik als de levering. Wil je de materialen langer dan 3 dagen huren? Dan komt hierbij een extra kost per dag van 50% van de huurprijs van het item of items. Ophaling en afhaling van de goederen kan steeds tussen 08u00 en 20u00. Breng je de materialen na 20u00 terug op dag 3, dan begint er een nieuwe huurdag.

De materialen kunnen zowel opgehaald worden door de huurder of geleverd worden door Wondrous Weddings & Events, mist een transportkost van 0,41 euro. In beide gevallen worden er duidelijk afspraken gemaakt rond de tijdstippen van ophaling/afhaling/terugbrengen. Indien de huurder zelf instaat voor de materialen te komen ophalen, staat deze ook in voor de kosten en de risico's verbonden aan de transport, het laden of lossen en het plaatsen van de materialen. 

Bij een levering is het belangrijk dat de adresgegevens correct zijn van de huurder. Indien de huurder afwezig is en wij de materialen komen leveren, is de huurder zelf aansprakelijk voor de materialen. 

Wondrous Weddings & Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het leveren van de goederen op een later tijdstip dan overeengekomen, ongeacht er overmacht plaatsgevonden heeft. Alle bijkomende verzekeringen of vergunningen, zijn ten laste van de huurder.

Onze materialen worden steeds geleverd of opgehaald in goede staat. Bij de ophaling of levering dient de huurder een document te ondertekenen dat deze de materialen in goede staat heeft ontvangen. Indien de huurder niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, en bijgevolg niet in staat is voor het document te ondertekenen, is er een stilzwijgend akkoord dat de materialen in goede staat zijn geleverd. Op dit document kan de huurder schriftelijk eventuele schade aangeven. Het document wordt ondertekend door zowel de huurder als door Wondrous Weddings & Events.  De schadegevallen dienen gemeld te worden aan de verhuurder vóór de start van het feest. Elk later of niet schriftelijk bezwaar wordt niet in overweging genomen. De huurder betaald tevens een waarborg ter waarde van 75 euro. Dit bedrag wordt teruggestort binnen de 5 werkdagen indien de materialen na het feest in dezelfde staat zijn als bij de levering én indien alles voltallig is (er mogen geen materialen ontbreken). De gehuurde materialen dienen in dezelfde staat worden ingeleverd. 

De huur van de materialen eindigt op de overeengekomen datum en kan niet stilzwijgend verlengd worden. De materialen dienen in dezelfde transportbakken teruggebracht worden en tijdig teruggebracht worden of klaar staan voor ophaling. 

De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde materialen te beschermen zodat deze niet beschadigd kunnen worden. De huurders zullen alles in het werk stellen om de materialen in dezelfde staat terug te bezorgen aan Wondrous Weddings & Events. De huurders zelf zijn aansprakelijk voor al schade veroorzaakt aan de materialen. Alle materialen die niet worden ingeleverd of beschadigd zijn, ongeacht de oorzaak hiervan (uitgezonderd; brand of diefstal - mits bewijs hiervan), zullen aangerekend worden aan de waarde van de aankoopprijs + 15%. Het is geen vereiste dat het goed daarbij volledig werd vernietigd. Van zodra er sprake is van lichte beschadiging is de verhuurder gerechtigd op de integrale vergoedingen zoals hierboven vermeld. Alle bijkomende directe en indirecte (on)kosten waaronder eventuele schadevergoedingen naar de daaropvolgende huurder(s) toe of de leveringskosten van het vervangend goed, vallen integraal ten laste van de huurder.

 

Na afloop van het evenement kan de huurder eventueel een saldofactuur ontvangen. Eventueel protest tegen (een gedeelte van) de facturen schort de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. Indien er sprake is van protest, dient de huurder de facturen bij aangetekend schrijven te protesteren binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

Wondrous Weddings & Events heeft het recht om bij ernstige tekortkomingen van de huurder de overeenkomst/offerte/huurperiode te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Onder tekortkoming verstaan we verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de facturen, verkoop aan derden, het zichzelf toe-eigenen etc… deze opsomming is niet-limitatief. Alle directe en indirecte (on)kosten hieruit vloeiend zijn onbetwistbaar en worden gefactureerd aan de huurder. Deze kosten zijn onmiddellijk te betalen, na ontvangst van de factuur. De huurder kan op zijn beurt geen schadevergoeding of andere vergoeding eisen van Wondrous Weddings & Events.

 

Wondrous Weddings & Events behoudt ten allen tijde het eigendomsrecht van de gehuurde materialen. 

 

Eventuele bijhorende afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld en kunnen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de huurprijs. Dit om de mogelijkheden van ons artikel uit te beelden met dien verstande dat afwijkingen niet tot de aansprakelijkheid van Wondrous Weddings & Events kan leiden. 

Corona/ COVID19

Aangezien we nog een tijdje zullen samenleven met de wereldwijde pandemie COVID-19 hebben we ervoor gekozen om een extra clausule op te nemen in de voorwaarden. COVID valt onder een tijdelijke overmacht, dit houdt in dat beide partijen, indien het huwelijksfeest of (privé)feest niet kan doorgaan op de oorspronkelijke datum zoals vastgelegd in de overeenkomst, verplicht zijn het contract verder te zetten op een datum waarop het feest wel weer mag doorgaan. Beide partijen engageren zich hiervoor om een datum te vinden die past voor zowel de wedding-en eventplanner als voor de klant.

De klant is vrij een datum te kiezen doorheen het hele jaar 2022/2023 indien het feest moet verplaatst worden zonder bijkomende kost. Indien de klant een datum kiest waarop de wedding-en eventplanner al bezet is, zowel door privé als professionele overweging, dan dient het koppel een het volledige bedrag te betalen zoals onder de voorwaarden 'annuleringsvoorwaarden zonder enige vorm van overmacht'. 

Indien de klant beslist om het feest in zijn geheel te annuleren dienen de kosten betaald te worden zoals onder de voorwaarden die vallen onder 'annuleringsvoorwaarden zonder enige vorm van overmacht'. 

Indien de klant het feest beslist op te delen in twee delen (één deel op de oorspronkelijke datum en één deel op een later tijdstip) kan het zijn dat er extra kosten bijkomen, niet in alle gevallen, en zal eerst besproken worden onderling.

De wedding-en eventplanner voegt een 'veilige werkomgeving' clausule toe. Dit houdt in dat de wedding-en eventplanner het contract/overeenkomst niet moet nakomen indien een veilige werkomgeving niet kan behaald worden. Hieronder verstaan we dat alle corona-maatregelen die de overheid instelt moeten gerespecteerd worden.

De klant zal de verplaatsing van het feest zo snel mogelijk laten weten. Indien de klant wenst te verplaatsen voor er bepaalde regels ingevoerd worden door de overheid doen zij dit ten laatste 1 maand voor het huwelijk. Dit schriftelijk of via mail.

Gebruik van persoonlijke informatie  

Uw persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) zal enkel gebruikt worden voor: 

 • Het opvolgen van de door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen 

 • Het verwerken en opvolgen van bestellingen/ aanvragen en andere zaken door u ingediend 

 • Het respecteren en voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft

 • Het uitsturen van een nieuwsbrief. Het uitschrijven uit deze nieuwsbrief kan er op ieder moment.

 • Het anticiperen en oplossen van problemen m.b.t. onze diensten   

​​

We krijgen ook persoonlijke informatie van uw IP-adres, besturingssysteem en webbrowser die u gebruikt om onze website te openen.  

Delen van persoonlijke informatie 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden. Houd er echter wel rekening mee dat het soms nodig is om uw persoonlijke gegevens te delen met partners en eventuele derde partijen die, namens ons, diensten leveren. Er werden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al deze entiteiten uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig houden en alleen gebruiken voor de doeleinden en opdrachten die we hen hebben gegeven en waarvan u vooraf op de hoogte werd gebracht. Met betrekking tot andere derde partijen zullen wij alleen uw persoonlijke informatie bekendmaken waarvoor u uw toestemming heeft gegeven of waarvoor het noodzakelijk is, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn, of in verband met gerechtelijke procedures of legale rechten. 

In sommige gevallen kan deze persoonlijke informatie ook intern worden gedeeld. Al onze medewerkers en derden die wij in dienst nemen om uw persoonsgegevens te verwerken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Bewaren van persoonlijke informatie  

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor zolang dat wettelijk nodig is. Wij bewaren uw contactgegevens voor statistische doeleinden, voor audit- en boekhoudkundige reden, voor het archief, voor toekomstige evenementen of projecten te communiceren en voor eventuele andere controles. 

Uw rechten

Zoals wettelijk bepaald, heeft u het recht om een kopie van de persoonlijke informatie, die wij over u hebben, op te vragen (waarvoor wij een kleine administratiekost in rekening kunnen brengen). Dit wordt een ‘verzoek tot toegang tot gegevens’ genoemd.  U kunt een verzoek indienen door een mail te sturen naar wondrousweddings.events@gmail.com. Wij kunnen meer informatie van u opvragen om uw identiteit te verifiëren, alvorens om het even welke persoonlijke informatie aan u te onthullen. 

U heeft ook het recht om onnauwkeurige informatie over u te laten corrigeren, aan te vullen of te verwijderen waarvan u denkt dat deze niet meer actueel is. Wij willen ervoor zorgen dat uw informatie juist en up-to-date is. In dat geval, gelieve met ons contact op te nemen door een brief te schrijven of een email te sturen

Andere website bezoeken

Wondrous Weddings & Evens kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid of de algemene voorwaarden van andere websites, zelfs niet indien:  

 • U deze externe websites heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website of 

 • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 • De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 • Wondrous Weddings & Events en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken en om sociale media aan te kunnen bieden. Door gebruik te maken van onze website, stemt u hiermee in.

Wondrous Weddings & Events kan en mag ten allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen.

bottom of page